Nếu chỉ còn 10 ngày để sống

15 phút trước khi đi ngủ. Và mình chỉ có thể ghi một vài dòng này. Ngày mai là tròn 10 ngày trước khi đến tận thế. Ngay cả những giấc mơ ám ảnh cũng chưa từng đưa mình đến gần khoảng cách này như bây...